FAVORITE TRACK RANKING

1
TANGER
RAVO

1
ECLIPSE
RAVO

1
BAAL
RAVO

1
RMD
RAVO

1
SINO+
RAVO

1
KOO
NUOU

1
OUO
NUOU

1
MELODIA
NUOU

1
AGORA
NUOU

1
CADO
NUOU

1
ⅰ. AIRES ~ⅱ. n'POPO ~ ⅲ. LAND
CONDOR

1
URMA
MON

1
LOQUIX
MON

1
HAOMA
MON

1
NOV
MON

1
SARACA
MON

1
REOM
MON

1
CANVAS
FLAGE

1
SUKHNA
FLAGE

1
CANOA
FLAGE

1
SPICA
FLAGE

1
NA-X
FLAGE

1
MOV
FLAGE

1
極星
SAI

1
VIDA
SAI

1
RANO
SAI

1
SEER
SAI

1
PYRAMID
PYRAMID

1
N'DAM
imago

1
HORSES
imago

1
LARVA
imago

1
MATTAH
imago

1
NUMA
imago

1
KMARA
imago

1
KNM! (feat. no one version)
imago

1
YVMA! (original TEXT is VITAMIN!)
PICO!

1
CISCO!
PICO!

1
VITAMIN!
PICO!

1
DAKLA! (original TEXT is CISCO!)
PICO!

1
ASTROVO
Electric-Brain feat. Astroboy